/div> /div> div class="conlege.>
<
p> span class="nbloc"> /liabe       /liabe "span> /p> /div> /div> << div id="hjunior"class="nfix>
圣金业/a> "span> 证金交易规则表-有哪些内容?证金交易是单纯的用借来的<本易踭使用的术语,件利用少量的初始<本,很快又便宜的行比较大的易。具体内容包括:ap> p> 易踝证金ap> p> 易踝证金是协与易绚投<商刮客叅<买或卖出黄时,即竛买时客崦户泉必须具有的证金。伦敦黄:1000美元/手,伦敦白银:650美元/手。ap> p> 户亝证金ap> p> 户亝证金是协与易绚投<商刮客叜设外汇证金交易触户泗,必须纳的最低存款额。最低位竛亝证金:100美元。ap> p> 续证金ap> p> 续证金是卜持仓过程,客的证金能够续易触户泌续有敞口头寸的最小额。当客崦户的证金比例百分之十,系统便会对其强行平掉持仓。伦敦黄:300美元/手,伦敦白银:195美元/手。ap> p> 上是于鿝证金交易规则表-内容,如果你想获得更多相内容,叅注圣金业。想进行模拟易绚朋友们,件载 < /div> < /div> < /iv class="tfootr">
li>
MT4易彯件/dit < < 霨线交易 /did "sa < PC 版/apan> /did "sa iPhon" 版/apan> < Android 版/apan> <
特色频span>优惠超市 /a> span>在线教育 /a> li class="lfootr"-ilineT ontaict"
联系我们/sit < 00852-23919622aapan> /did cs@s9999.com"aapan> /did /di> li class="lfootr"-qrcoe"> a class="scon-fwebo. href="http://wwebo.com/vs9999.om" target="_blank" el="snofnleow>< /a> a class="scon-fwecha" href="/avascript:">< /a> a class="scon-fsms href="/avascript:">< /a> li class="lfootr"-ink_"
友情链接/sit 黄行情走黄交易 < < l href="http://www.xs9999.com/school/iwiki/invest" target="_blank" >如何投<黄/a> < < l href="http://www.xs9999.com/school/iwiki/oprate." target="_blank" >如何炒黄/a> < < l href="http:s//www.xrong360com/sbaik." target="_blank" >信用卡/a> < < l href="http://www.xp2b110com" target="_blank" > p2p网贷/a> < < l href="http://whz.esf.lejucom" target="_blank" >杭州二手安盛天车险/sa < < l href="http://wmon"y.365jia.c"" target="_blank" >安徽理/a> < < l href="http://www.x5151sccom" target="_blank" >收藏/a> < < l href="http://wcoppra.ccmn.c" target="_blank" >日铜价/a> < < l href="http://www.xfeinongata-com/" target="_blank" >非农/a> < < l href="http://wzhaoange.kamege.om" target="_blank" >招商银行信用卡/a> < < l href="http://www.xmika18com/" target="_blank" >理返利台/a> < < l href="http://www.xezxige.om" target="_blank" >个人投 < < l href="http://www.xsibinwave.om" target="_blank" >波浪理/a> < < l href="http://wshiwuhadngjin.gold678com/" target="_blank" >黄/a> < < l href="http://www.xyindoucom/" target="_blank" >p2p借贷台/a> < < l href="http://www.xheng,huitong.net" target="_blank" >口碑理台/a> < <更多/a> span class="nmoe">< l href="http://www.xhjscom/.c"" target="_blank" >炒股件/d> < 网贷台/a> /did /di> /ul> /iv class="tfootr"-hr> 风险披露/a> | < href="http://www.xs9999.com/rdislasimerhtml" >免责声明/a> | < href="http://www.xs9999.com/rprivacyhtml" >隐私条 | 客反议/a> | < href="http://www.xs9999.com/rsitemaphtml" >网兜图/a> | < href="http://wccount.xs9999.com/SFeedBackPageaspx" >投建议/a> /di> li >

版权所有 ©2006-2017 香港圣金业团有限呏/p> /di> li class="lank_-im"